Press Contact
                                        Shengde Lian                  Wang Xizhe
                                (703)645-9054 (703)329-6836     (617)6662046(Chinese)

Washington Office of
Free China Movement Network
PO. Box 3328, Falls Church, VA 22043, 703 645-9054, 202 296-5083
English; 703 329-6836, fax 703 329-0149

                                Press Release

Õã½­ÖйúÃñÖ÷µ³³ï±¸»á¸øÖйúÃñÖ÷µ³É½¶«³ïί»áµÄºØµç

лÍò¾ü¡¢ÁõÁ¬¾ü¡¢½ª¸£ìõÏÈÉú¼°
ÖйúÃñÖ÷µ³É½¶«³ïί»áÈ«Ìåͬ־£º

ÐÀÎÅÖйúÃñÖ÷µ³É½¶«³ï±¸Î¯Ô±»á³ÉÁ¢£¬ÎÒÃǸе½¼«´óµÄ¹ÄÎèºÍÐË·Ü¡£¿ª·Åµ³½ûÊÇÒ»ÇÐ
ÃñÖ÷Ö®±¾£¬Ò»ÇÐ×ÔÓɺÍÈËȨ֮±¾£¬ÖйúÈËÃñÒѾ­ÎªÖ®²»Çü²»Äӵطܶ·ÁËÒ»¸öÊÀ¼Í¡£¿ª
·Åµ³½û¶ÔÓÚÌá¸ßÎÒ¹úµÄ¹ú¼ÊµØλ¡¢¸ÄÉÆÎÒ¹úÕþ¸®µÄ¹ú¼ÊÐÎÏóʹ֮Ïà³ÆÓÚÁªºÏ¹ú³£ÈÎÀí
ʹúÉí·ÝÊâΪÖØÒª¡£¿ª·Åµ³½û¿ÉÒÔ±ÜÃâÖ´Õþµ³ÔÚÖØ´óÀúÊ·ÎÊÌâÉϵļÌÐøʧÎ󣻿ÉÒÔ»º
½âÉç»áì¶Ü£¬Ê¹Ö´Õþµ³²»ÔÙÈÕÒ¹Ìá·À±»Ë¼ÏëËù"µß¸²"¶øÉú»îÔÚÎ޶˵Ŀ־åÖС£¿ª·Åµ³
½ûÓÐÀûÓÚÎÒ¹úÈÚÈë¹ú¼ÊÃñÖ÷Ö÷Á÷Éç»á£¬´Ù½øÎÒ¹úµÄ¾­¼Ã·¢Õ¹£¬Ê¹ÌÃÌÃÖлª°ºÊ×½øÈë¶þ
ʮһÊÀ¼Í¡£

ÎÒÃǶ¼ÊÇ°®¹úÕߣ¬ÎªÁËÑ©Ï´×òÈյijÜÈ裬ΪÁËÍê³ÉËïÖÐɽÏÈÉúµÄÃñÖ÷ÒÅÔ¸£¬ÎªÁËʹÖÐ
»ªµÄÀúÊ·²»ÔÙÊܾü·§ºÍÕþ¿ÍµÄÎÛËð£¬ÎÒÃÇÔÚÀúÊ·µÄÅÇ»²ÆÚͦÉí¶ø³ö¡£ÎÒÃǹÌÈ»²»Åųâ
Ã÷ÖÇÕþÖμÒÔÚÍƽøÃñÖ÷»¯½ø³ÌÖÐËùÆðµÄ×÷Ó㬵«ÊÇ"ÌìÏÂÐËÍö£¬Æ¥·òÓÐÔð"£¬ÖйúµÄÃñ
Ö÷ÊÂÒµÒª¿¿ÎÒÃÇÿ¸ö¹«ÃñµÄŬÁ¦ÕùÈ¡£¬²»ÒªµÈ´ý¶÷´Í£¬²»ÒªÃÔÐÅ"Èò½Õþ²ß"¡£ÎÒÃÇÒ²
Ðí½«Îª´Ë¸¶³ö´ú¼Û£¬µ«ÊÇ£¬ÃñÖ÷×ÔÓÉÊÇÎ޼۵ģ¬Ö»ÒªÎÒÃÇ˳ӦÀúÊ·£¬ÎÒÃDZØʤÎÞÒÉ¡£
ÎÒÃÇÔ¸ºÍÄãÃǽ¨Á¢Á¼ºÃµÄ»ï°é¹Øϵ£¬»¥Í¨ÐÅÏ¢£¬»¥ÏàÉùÔ®¡£ÎÒÃÇÃÜÇеعØ×¢×ÅÄãÃǵÄ
ÿһ¸öÐж¯£¬Ô¸Ò⾡һÇÐÁ¦Á¿À´Ö§³ÖÄãÃÇ¡£
½ôÎÕÄãÃǵÄÊÖ£¡

                                    ÖйúÃñÖ÷µ³Õã½­³ïί»áÈ«Ìåͬ־¡¡ÓÚº¼ÖÝ
                                            1998Äê9ÔÂ6ÈÕ£¨ÖìÓÝ·òÇ©·¢£©