Öйú¹¤È˵³(³ï)(English)

                                  ȼÉÕ°É£¬Ò°»ð
                                  ÈÚ»¯Õ⺮ÀäµÄÖйú

=================================================================
     Contact:   blackpigeon@usa.net      chinalp@xoom.com   Fax: (703) 645-0206(USA)
=================================================================

 ±¾µ³Ö°Ôð:¡¾¼à¶½Öйú¹²²úµ³¡¿£¬´ú±í¹¤È˽׼¶

 ÎÒÃǽ«ÖÂÁ¦ÓÚÈý¼þÊÂÇé¡£

µÚÒ»£¬Á¢¿Ì¶³½áÒøÐÐËùÓдæ¿î£¬ÐèÒªËùÓÐÖйú¹«ÃñƾÉí·ÝÖ¤ÖØеǼǣ¬³¹µ×
Çå²éÒøÐÐÕÊ»§£¬ÓâÆÚÎÞÈËÈÏÁìµÄ´æ¿î£¬¹ú¿âûÊÕ¡£

µÚ¶þ£¬Á¢¿ÌÍ£Ö¹¹úÓÐÆóÒµÖØ×éºÍ¼æ²¢£¬½¨Á¢ÓÐЧµÄÈËÃñµÄ¼à¶½»ú¹¹£¬·ñÔò£¬
Õ⽫ÊǹúÓÐ×ʲúµÄÓÖÒ»´Î´ó¹Ï·Ö¡£

µÚÈý£¬Á¢¿Ì½¨Á¢³ÇÊÐÊÐÃñ×îµÍÉú»î±ê×¼²¹Öú£¬½â¾öƶÀ§ÊÐÃñµÄÉú»î¡¢×¡ËÞºÍ
¼²²¡Ò½ÁÆÎÊÌâ¡£

 

¡Â Ä¿  ¼ ¡Â
 

¡²¿¹Ò顳
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
ÓÃÉúÃüºÍÏÊѪ¾øÍûµÄ¿¹Òé           £Û ¿¹ Òé £Ý   ÀîÓÀÃú
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
 

¡²ÐûÑÔ¡³
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
Öйú¹¤È˵³ÐûÑÔ                £Û Æð ²Ý £Ý   ÀîÓÀÃú
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
 

¡²µ³Õ¡³
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
 Öйú¹¤È˵³µ³Õ                             £Û Æð ²Ý £Ý   ÀîÓÀÃú
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
 

¡²Ãæ¶ÔËÀÐÌ£¬ÎÒÑöÌì¿ñЦ¡³
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
д¸ø´ºÌì                     £Û ׫ ¸å £Ý   ÀîÓÀÃú
Ãæ¶Ô¿Ö¾å£¬ÎÒÑöÌì¿ñЦ          £Û ׫ ¸å £Ý   ÀË×Ó
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
 
 
Ò»¾Å¾Å¾ÅÄêÔªÔÂÒ»ÈÕ 
Websites
http://members.aol.com/wenxiao/
http://freechina.net/cwp/
http://members.xoom.com/chinalp